Trachypithecus cristatus - Silver leaf monkeyPongo borneo - OrangutanNasalis larvatus - Proboscis monkey